23 octombrie 2021

HCL nr. 98/07.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, pe teren proprietate privată situat în str. Trotuș, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64099, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Consiliul Local Buhusi, jud. Bacau, întrunit în ședință extraordinară din data de 07.06.2019
Având în vedere:
– Cererea nr. 7686/07.03.2019 a SC COVIRED SRL Buhusi;
– Raportul de specialitate nr. 9102/20.03.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului orasului Buhusi nr. 9103/20.03.2019;
– Informarea la finalul procedurii de consultare publică nr. 14386/08.05.2019;
– Sentința civilă nr.81/13.02.2019 pronunțată de Tribunalul Bacău în Dosarul nr.3364/110/2018 – rămasă definitivă și prin care se respinge ca nefondată cererea de suspendare a executării HCL nr. 186/2018;
– Raportul nr. 16582/29.05.2019 al Arhitectului Șef;
– Expunerea de motive nr. 16629/29.05.2019 a Primarului orasului Buhusi;
– Certificatul nr.1875/199/2018 din 07.06.2019 eliberat de Judecătoria Buhuși;
– Art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1) și alineatele (1^1) – (1^3), art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 2 alin. (2) și art.7* alin.9 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată și modificată;
– Art. 18 secțiunea 6 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
– Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
– Avizul nr. 2/26.02.2019 emis de Arhitectul Șef al Consiliului Județean Bacău;
– Anunțul nr. 9370/22.03.2019 de aducere la cunoștință publică a proiectului de act normativ, în coformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
– Proiectul nr. 01/2018 al SC Style Proiect SRL Bacău – faza avizare P.U.Z. pentru construire ”Construire Spațiu Comercial la nivelul parterului și Locuințe de serviciu” din str. Trotuș, nr.cadastral 64099, cu toată documentația aferentă;
– Certificatul de urbanism nr. 065/28.08.2018 emis de UAT Orasul Buhusi;
– HCL nr. 186/14.11.2018 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU“ pe terenul proprietatea privată situat în str. Trotuș, nr. cadastral 64099, BENEFICIAR: SC COVIRED SRL Buhuși;
– Decizia Etapei de Incadrare nr. 31/08.10.2018 emisă de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bacau;
– Notificarea sanitara nr. 413/27.04.2018 emisă de Direcția de Sănătate Publică Judeteană Bacău;
– Avizul nr. 69/28.12.2018 emis de SC Compania Regionala de Apa Bacau;
– Avizul nr. 21143785/13.02.2019 emis de Delgaz Grid SA (gaze naturale);
– Avizul nr. 52/30.01.2019 emis de Delgaz Grid SA (en. electrica);
– Avizul nr. 232/02.05.2018 emis de Telekom Romania Communications S.A.;
– Avizul nr. 53/19/ISU-BC din 20.02.2019 emis de I.S.U. Mr. Constantin Ene Bacau.
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009 – Republicata si modificata prin Legea nr. 71/2011;
– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 63/19.07.2012 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau rvizuirea planurilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, orașul Buhuși, județul Bacău;
– HCL 75/25.07.2002 pentru aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Buhusi, proiect nr.15/2000 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului;
– HCL nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’;
– HCL nr.68/20.06.2014 – pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente”;
– Prevederile HCL nr.63/28.07.2016 – „privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local”;
– prevederile art.49 alin.3 și art.51 din OG nr.35/2002 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificată și completată;
– Legea nr.7/1996 – legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei de agricultură nr.17608/07.06.2019 – favorabil, raportul comisiei de urbanism nr.17609/07.06.2019 – favorabil, raportul comisiei economice nr.17610/07.06.2019- favorabil și raportul comisiei juridice nr. 17611/07.06.2019 – cu 2 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 1 ”abținere”;
– În baza dispozitiilor art. 36, alin. (2) lit. c), alin (5) lit. c), alin.9, art. 45 alin.1,2 lit.e și alin. 5, art. 48 și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata si modificata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, pe teren proprietate privată situat în str. Trotuș, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64099, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, precum și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate 5 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art.3. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bacău documentaţia prevăzută de normele specifice.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Orașului Buhuși şi Serviciile de specialitate din subordine.
Art.6. Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul Secretarului Orașului Buhuși, în termenul prevăzut de lege, beneficiarului SC COVIRED SRL Buhuși, Primarului Orașului Buhuși şi Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 98
Din 07.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 11
Voturi „împotrivă” – 6
Voturi „Nule” – 1

Print

Fișiere atașate