29 September 2023

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE AFLATE ÎN FONDUL LOCATIV AL ORAŞULUI BUHUŞI

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
Nr. 16180 din 19.05.2021

A N U N Ț

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE AFLATE ÎN FONDUL LOCATIV AL ORAŞULUI BUHUŞI

În conformitate cu prevederile Hotârârii Consiliului Local al orașului Buhuși nr.109 din 27.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fond locativ de stat din oraşul Buhuși și a Procesului verbal nr. 15897 din 17.05.2021 a Comisiei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ din orașul Buhuși, până la data de 07.06.2021, solicitanții sunt rugaţi să depună la registratura Primăriei oraşului Buhuşi, camera 13, cerere la care vor anexa actele doveditoare în conformitate cu prevederile legale.
Nedepunerea documentelor la termenul stabilit duce la necalcularea punctajului conform criteriilor de ierarhizare stabilite în Anexa nr. 2 – Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj – parte integrantă din H.C.L. nr. 109/27.10.2014.

P R I M A R,                               V I C E P R I M A R,                          CONSILIER SUPERIOR,
Vasile Zaharia                                  Dan Teslariu                                Cristina Maxim

print