23 iunie 2024

Proiect de hotărâre Nr: 1 / 10 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 1 / 10 Ianuarie 2019

privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la secțiunea funcționare, aferent execuției bugetare a anului 2018, din excedentul anilor precedenți al bugetului Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
–        Nota de fundamentare nr. 325/07.01.2019 înaintată de Spitalul Orășenesc Buhuși, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 612/08.01.2019;
–        Expunerea de motive  nr. 791/09.01.2018 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Ordinul ministrului delegat pentru buget  nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
–        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
–        prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadrul a descentralizării, modificată şi completată;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) punctul 3, alin. (9), art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art. 1 Se propune acoperirea definitivă a deficitului bugetar rezultat la secțiunea funcționare, aferent execuției bugetare a anului 2018, din excedentul anilor precedenți al bugetului Spitalul Orășenesc Buhuși, în sumă de 242.366,58 lei.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Buhuși.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
ZAHARIA VASILE

print