1 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 1/22.01.2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL UAT
Cons. Jur. OANA MIHAI

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din orașul Buhuși pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având in vedere:
– Adresa nr. 9234/1/20.11.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 37258/28.11.2019;
– Avizul conform nr. 9894/16.12.2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău;
– Raportul argumentativ nr. 38460/06.12.2019;
– Referatul de aprobare nr. 38466/06.12.2019 al Primarului orașului Buhuși;
– Adresa nr. 6578/28.11.2019 înaintată de Liceul Teoretic “Ion Borcea” Buhuși;
– Adresa nr. 333/05.12.2019 înaintată de Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Buhuși;
– Adresa nr. 1693/05.12.2019 înaintată de Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Buhuși;
– Adresa nr. 807/02.12.2019 înaintată de Școala Gimnazială “Mihail Andrei” Buhuși;
– Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5090/2019;
– prevederile art. 19, art. 20, art. 45 alin. (5) și (6) și art. 61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ din orașul Buhuși pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei – părte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcţiei Buget – Finanţe – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, precum şi unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Buhuşi în vederea ducerii la îndeplinire.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 1_Anexa
    Dimensiune fișier: 329 Ko