12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 102/20.06.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind constatarea că aparține domeniului privat al localității a bunului imobil Lot 4, însuşirea documentaţiei de evaluare nr. 18539/14.06.2019 pentru stabilirea taxei minime anuale de concesionare a bunului imobil Lot 4, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și concesionarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu strigare, în vederea construirii unor obiective pentru desfășurarea de activități de producție și comerciale

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Adresa nr. 16443/28.05.2019 S.C. Best Team Assistance S.R.L. prin care își exprimă dorința de a concesiona bunul imobil Lot 4, în suprafață de 13.239 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), pentru accesarea de fonduri europene în vederea construirii unui depozit de fructe și legume;
– Raportul de evaluare nr. 18539/14.06.2019 – executant SC „EVAL PROIECT CONSULTING” SRL BACĂU;
– Studiul de oportunitate nr. nr. 18696/18.06.2019 al Serv. Urbanism;
– Caietul de sarcini nr. 18697/18.06.2019 al Serv. Urbanism;
– Raportul de specialitate nr. 18698/18.06.2019 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 18699/18.06.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Hotărârii Consiliului Local Nr. 212/20.12.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenurilor- Lot.1, Lot.4, Lot.5, Lot.6, Lot.7, Lot.8, Lot.9, Lot.10, Lot.13 și a căilor de acces, situate în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36 (Platforma industrială Buhuși);
– prevederile HCL nr.56/29.03.2018 – de aprobare a „Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a orașului Buhuși – potrivit Legii nr. 50/1991 – republicată, cu modificările si completările ulterioare”;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 13(1) și art.22 din Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.34 și art.35 din Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.552, art..553 alin.1, art555-art557, art.864, art.871-art.873, art.876, art.885 din Noul Cod Civil-aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhusi;
– În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. c, și (5), lit.b, alin.9, art.45, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit.b și art.121 și art.123 din Legea Nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, constatarea că aparține domeniului privat al localității , bunul imobil Lot 4 alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zona Platforma Stofe Buhuși), conform Anexei nr. 1 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, însușirea documentaţiei de evaluare în vederea stabilirii taxei minime de concesionare anuale, înregistrată la instituţia noastră sub nr.18539/14.06.2019 , a bunului imobil Lot 4 alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zona Platforma Stofe Buhuși), conform Anexei nr.2 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre .
Art.3. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Studiul de oportunitate” pentru concesionarea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a bunului imobil Lot 4 alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zona Platforma Stofe Buhuși), în vederea construirii unui obiectiv pentru desfășurarea unor activități de producție, conform Anexei nr.3 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre .
Art.4. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Caietul de sarcini” pentru concesionarea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a bunului imobil Lot 4 alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zona Platforma Stofe Buhuși), în vederea construirii unui obiectiv pentru desfășurarea unor activități de producție, conform Anexei nr.4 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre .
Art.5. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, concesionarea prin metoda licitației publice deschise cu strigare a bunului imobil Lot 4 alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuşi, Str. Libertății (zona Platforma Stofe Buhuși), în vederea construirii unui obiectiv pentru desfășurarea unor activități de producție, după cum urmează:
Destinaţia – construirea unor obiective pentru desfășurarea de activități de producție și comerciale
Suprafaţă totală, – 13.239,00 mp
Durata concesionării – 25 ani
Taxa minimă anuală de concesionare calculată – 22.457,49 lei/an- conf. Raportului de evaluare nr. 18539/14.06.2019 efectuat de SC Eval Proiect Consulting SRL Bacău
Taxa anuală de concesionare stabilită – ––- lei/an.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de concesionare.
Art.8. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 2_PH
    Dimensiune fișier: 3 Mo