21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 104/20.06.2019

Avizat pentru legalitate
Secretaroraş
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru 2 chiriași
din orașul Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău,întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– procesul verbal nr. 19008/19.06.2019 al Comisiei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– raportul nr.19184/20.06.2019 al compartimentului de specialitate;
– expunerea de motive nr.19185/20.06.2019 aPrimaruluioraşului Buhuşi;
-H.C.L.nr.109/27.10.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fond locativ de stat din oraşul Buhuși’’;
– H.C.L. nr. 70/28.07.2016 ,,privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe devenite disponibile din fond locativ de stat, aprobată prin HCL nr.103/27.10.2004’’;
– Dispoziția nr. 938/06.10.2016 ,,privind desemnarea unor membri care să facă parte din comisia de analiză a solicitărilor de locuințe devenite disponibile’’;
– prevederileLegii nr.114/1996 privind Legealocuinţei – republicată şi modificată;
– H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– prevederileLegii nr.213/1998 privindproprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– Prevederile art.1777 – 1804, art. 1816 – 1836 ale Noului Cod Civil aprobatprinLegea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr.71/2001;
– prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– în baza art. 36 alin. 2, lit. c, d, alin.5. lit.b, alin.6, lit. a pct.17, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată,

SE PROPUNE:

Art.1.Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etajul III, apartamentul 2 (camera 302) pentru domnul Maxim Iulian. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 25,79 mp, din care: 1 cameră – 18,04 mp și dependințe – 7,75 mp.
Art.2.Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etajul II, apartamentul 2 (camera 202) pentru doamna Lupu Angelica. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 25,79 mp, din care: 1 cameră – 18,04 mp și dependințe – 7,75 mp.
Art.3.Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI
VASILE ZAHARIA

print