5 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 106/20.06.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar Oraş,
Cons. Jur. OANA MIHAI

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții
”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– Raportul comun nr. 17799 / 10.06.2019 al Viceprimarului oraşului Buhuşi şi Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 17801 / 10.06.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
– Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. PRO HIDRO IN STAL SRL BACĂU nr. 11/2018, înregistrat la Primăria orașului Buhuși sub nr.17266 din 05.06.2019;
– Legea nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea – cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate;
în baza dispoziţiilor art.9, art.10, art. 36 alin.2, lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4 lit. d, alin 5, lit. c, alin.6 lit. a, pct.13, art.45, art.48, alin.2, art. 115 alin, lit. b, art. 125 şi art. 126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.l. Se propune aprobarea studiului de fezabilitate elaborat de S.C, Pro Hidro Instal SRL Bacău, pentru obiectivul de investiţii ”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”.
Art.2. Se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei ”Extindere canalizare strada 1 Mai, oraș Buhuși, județul Bacău”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se propune ca prezenta hotărâre să poată fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condiţiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată şi completată.
Art.4. Se propune ca prezenta hotărâre să fie comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi de către Serviciul Urbanism.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Vasile Zaharia

print

Fișiere atașate

  • pdf 6_PH
    Dimensiune fișier: 902 Ko