12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii anuale, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere pentru spaţii şi următoarele categorii de terenuri: agricole (intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar (persoane juridice, persoane fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară, terenuri închiriate cu destinaţie păşune și Piața Centrală Agroalimentară

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020;
Având în vedere:
– Adresa nr. 35348/02.12.2019 a Comp. Registrul Agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși;
– Raportul de specialitate nr. 1266/15.01.2020 al Serviciului Urbanism și Comp. Registrul Agricol;
– Referat de aprobare nr. 1267/15.01.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– HCL nr. 148/31.10.2016 privind aprobarea amplasării teraselor de vară pe terenuri proprietatea publică a orașului Buhuși, județul Bacău;
– Anexa nr. 8 la HCL nr. 195/20.12.2019 privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2020;
– HCL nr. 48/2009 – privind ,,Metodologia de organizare și desfășurare a licitației publice deschise pentru închirierea unor terenuri, spații comerciale și a terenurilor aferente, aparținând domeniului public și privat al localității”;
– Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
– Prevederile art.552, art.554, art.602-603, art.858-863, art.1777-1787, art.1809, art.1816-1822 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr.287 din 17 iulie 2009 – republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin (1), alin (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art.139, art.196 alin.(1) lit. a), art. 197, art. 354, art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere aflate în derulare pentru spaţii şi pentru următoarele categorii de terenuri: agricole (intravilan, extravilan), terenuri utilizate în scop utilitar (persoane juridice, fizice), amplasare chioşcuri, terase de vară, terenuri închiriate cu destinaţie păşune și Piața Centrală Agroalimentară, conform anexelor nr. 1-7, părți integrante din prezenta hotărâre, după cum urmează:
a) spaţii – Anexa nr. 1
b) agricole (intravilan, extravilan) – Anexa nr. 2
c) terenuri utilizate în scop utilitar (persoane juridice, fizice) – Anexa nr. 3
d) amplasare chioşcuri – Anexa nr. 4
e) terase de vară– Anexa nr. 5
f) terenuri închiriate cu destinaţie păşune – Anexa nr. 6
g) Piața centrală agroalimentară – Anexa nr. 7
Art.2. Se aprobă ca prelungirea contractelor de închiriere să se efectueze pe o perioadă de maxim 1 an, având în vedere îndeplinirea obligatorie de către chiriaşi a următoarelor condiţii:
– Plata la zi a chiriei datorate pentru bunul imobil închiriat;
– Plata la zi a tuturor taxelor şi impozitelor locale datorate, altele decât chiria stabilită prin contract;
– Respectarea celorlalte articole din contractul iniţial de închiriere.
Art.3. Se aprobă ca în cazul în care Comisia de aplicare a legilor fondului funciar solicită teren disponibil pentru a fi retrocedat persoanelor îndreptăţite, în compensare, autoritatea executivă poate să procedeze la rezilierea Contractelor de închiriere, acolo unde este cazul.
Art.4. Se aprobă împuternicirea autorităţii executive de a prelungi prin acte adiţionale contractele de închiriere în derulare pentru spaţii şi categoriile de teren conform anexelor menţionate la art.1, precum şi încheierea prin negociere directă de contracte de închiriere, în cazul depistării unor suprafeţe de teren ocupate de construcţii uşoare (magazii, chioşcuri, etc.) şi care sunt proprietatea persoanelor fizice sau juridice (dovedite prin contracte de vânzare cumpărare, contracte de donaţii, sentinţe civile definitive şi irevocabile, etc) şi care la această dată nu pot dovedi prin nici un mijloc modalitatea de deţinere a terenului. De asemenea, aceleaşi prevederi de mai sus se vor aplica şi în cazul terenurilor agricole (intravilan, sau extravilan),în cazul teraselor de vară, precum şi în cazul terenurilor utilizate în scop utilitar (atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice) şi a terenurilor cu destinaţie păşune, cu respectarea prevederilor legale și a hotărârilor consiliului local.
Art.5. Se aprobă ca celelalte prevederi ale Contractelor de închiriere în derulare să rămână în vigoare.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – judeţul Bacău şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate