26 September 2023

Proiect de hotărâre Nr: 11 / 23 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 11 / 23 Ianuarie 2019

pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în ședința ordinară din 31.01.2019;
Având în vedere:
– Raportul comun al dlui viceprimar-Rezmireș Gheorghe Daniel și al Comp. Protecția Mediului nr.2238 din 21.01.2019;
– Expunerea de motive nr.2240 din 21.01.2019 a Primarului Orașului Buhuși;
– prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, prevederile Ghidului Solicitantului , Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiție 1 – ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”,
– prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006,republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii privind serviciul de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
– Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Orașului Buhuși nr. 104 din 20.12.2010  pentru aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, Hotărârea Consiliului Local al Orașului Buhuși nr.117 din 28.11.2013 pentru aprobarea Actului adițional nr.1 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, Hotărârea Consiliului Local al Orașului Buhuși nr.66 din 27.04.2017 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”,
– prevederile Contractului de finanțare nr.131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău, precum și Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău nr. 19/19.12.2018 privind Aprobarea modelului Actului Adițional nr. 3 la Documentul de Poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”,
– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Buhuși;
În conformitate cu prevederile art.11, al art.36, alin.(2), lit.”d” și ”e”, alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin.(7), lit.”c”, al art.45, alin.(2), lit.”f”, art.48 alin.2, al art.61, alin.(2), al art.62, alin.(1), al art.63, alin.(1), lit.”d” și (5), lit.”c” și al art.115, alin.(1), lit.”b”, alin.(3) și alin.(5)-(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1.  Se aprobă Actul adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, prevăzut în  Anexa care face parte integrantă din prezentul Proiect de hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte Dl.Vasile Zaharia având calitatea de reprezentant al Orașului Buhuși în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociaţiei.
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Orașului Buhuși- Dl.Vasile Zaharia, având calitatea de reprezentant legal al Orașului Buhuși, ca, în numele și pentru Orașul Buhuși, să semneze Actul adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art.2 și 3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Instituției Prefectului Județul Bacău – în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print