18 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 111/12.07.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Oraşului,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea denumirii Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/03.07.2019 a Clubului Sportiv Handbal Club Buhuşi;
– Adresa nr. 266 / 04.07.2019 a Clubului Sportiv Handbal Club Buhuşi, înregistrată la instituția noastră sub nr. 21618/11.07.2019;
– Raportul nr. 21668/12.07.2019 al Viceprimarului orașului Buhuși;
– Referatul de aprobare nr. 21669/12.07.2019 a Primarului orașului Buhuşi;
– HCL nr. 57/2010 – privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „Handbal Club Buhuşi”, modificată și completată;
– HCL nr. 13/2015 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 57/2010 – privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „Handbal Club Buhuşi”;
– Prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art. 22, art. 29 al Legii nr. 69/28.04.2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. e) și lit. f) și ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune modificarea denumirii Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși.
Art.2. Se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, conform anexei – parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 13/2015 și HCL nr.72/2015, precum și orice alte prevedere contrare.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi afișată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși, Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, și va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate