12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 113/23.07.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Oraşului,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași
din orașul Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– Procesul verbal nr. 22252/17.07.2019 al Comisiei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– Raportul nr. 22424/19.07.2019 al compartimentului de specialitate;
– Referatul de aprobare nr. 22425/19.07.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr.109/27.10.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fond locativ de stat din oraşul Buhuși”;
– HCL nr. 70/28.07.2016 privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe devenite disponibile din fond locativ de stat, aprobată prin HCL nr.103/27.10.2004;
– Dispoziția nr. 938/06.10.2016 privind desemnarea unor membri care să facă parte din comisia de analiză a solicitărilor de locuințe devenite disponibile;
– Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– Prevederile art. 1777 – 1804, art. 1816 – 1836 ale Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr.71/2001;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etajul II, apartamentul 12 (camera 212) pentru domnul Ardeleanu Constantin. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 25,79 mp, din care: 1 cameră – 18,04 mp și dependințe – 7,75 mp.
Art.2. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etajul I, apartamentul 1 (camera 101) pentru domnul Diaconu Costică. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 25,79 mp, din care: 1 cameră – 18,04 mp și dependințe – 7,75 mp.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print