20 aprilie 2024

Proiect de hotărâre nr. 118/25.07.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Oraşului,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind soluționarea de către Consiliul Local Buhuși a plângerilor prealabile formulate în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către dna Mărdărescu Lavinia, dl Hariga Dănuț, dna Ciobanu Nela, dna Hariga Dorina, dl Podoleanu Vlad și dl Mazilu Gheorghe, prin care se solicită revocarea HCL nr. 98/07.06.2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
– HCL nr. 98/07.06.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, pe teren proprietate privată situat în str. Trotuș, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64099, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia;
– Solicitarea de revocare a HCL nr. 98/07.06.2019, înaintată de dna Mărdărescu Lavinia și dl Hariga Dănuț, înregistrată la instituția noastră cu nr. 20811/04.07.2019;
– Plângerea prealabilă formulată de dna Ciobanu Nela, înregistrată la instituția noastră cu nr. 20413/02.07.2019;
– Plângerea prealabilă formulată de dna Hariga Dorina, înregistrată la instituția noastră cu nr. 20333/02.07.2019;
– Plângerea prealabilă formulată de dl Podoleanu Vlad, înregistrată la instituția noastră cu nr. 20508/03.07.2019;
– Plângerea prealabilă formulată de dl Mazilu Gheorghe, înregistrată la instituția noastră cu nr. 20375/02.07.2019;
– Raportul nr. 22930/25.07.2019 al Comp. Juridic și Contencios Administrativ;
– Referatul de aprobare nr. 23015/25.07.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 1 alin. (1) lit. h), art. 7 alin. (1) și alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– HCL 75/25.07.2002 pentru aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Buhusi, proiect nr.15/2000 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului;
– Prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările și ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă/resping plângerile prealabile formulate în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către dna Mărdărescu Lavinia, dl Hariga Dănuț, dna Ciobanu Nela, dna Hariga Dorina, dl Podoleanu Vlad și dl Mazilu Gheorghe, prin care se solicită revocarea HCL nr. 98/07.06.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, pe teren proprietate privată situat în str. Trotuș, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64099, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
Art.2. Primarul Orașului Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin structurile de specialitate din cadrul instituției.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată dnei Mărdărescu Lavinia, dlui Hariga Dănuț, dnei Ciobanu Nela, dnei Hariga Dorina, dlui Podoleanu Vlad și dlui Mazilu Gheorghe, Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print