26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 119/29.07.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Oraşului,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 2 din orașul Buhuși, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
 Raportul nr. 23118/26.07.2019 al Compartimentului de specialitate;
 Referatul de aprobare nr. 23119/26.07.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
 OUG nr. 28/2013 privind aprobare Programului Național de Dezvoltare Locală,
 H.G. nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013,
 Ordinul nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (republicat, cu modificările şi completările ulterioare),
 Contract de finanțare nr.2596/10.11.2017 încheiat între UAT Orașul Buhuși și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
 HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
 Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică /sectorială,
 Intrucțiunea nr. 1 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr.2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, emitent Ministerul finanților publice, Agenția Națională pentru achiziții publice
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea bugetului proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, județul Bacău” conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr.2 din orașul Buhuși, județul Bacău”, în cuantum de 2.716.196,56 lei.
Art. 3 Valoare totală a investiției este de 2.716.196,56 lei inclusiv TVA, din care:
• Buget stat: 2.495.967,00 lei inclusiv TVA 19 %
• Buget local: 220.229,56 lei inclusiv TVA 19 %.
Art. 4 Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 38/14.03.2019 privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială nr. 2 din orașul Buhuși, județul Bacău”.
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate