1 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind soluționarea de către Consiliul Local Buhuși a plângerii prealabile, formulate în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către SC Normans Impex SRL, prin care se solicită revocarea HCL nr. 106/27.06.2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020;
Având în vedere:
– HCL nr. 106/27.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind staţionarea, parcarea autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane pe raza oraşului Buhuşi, în Autogara situată în Buhuși, str. Libertății, nr. 36 – proprietate privată – care să deservească transportul public de persoane;
– Plângerea prealabilă formulată de SC Normans Impex SRL, înregistrată la instituția noastră cu nr. 642/09.01.2020;
– Raportul nr. 1866/20.01.2020 al Comp. Juridic și Contencios Administrativ;
– Referatul de aprobare nr. 2201 /21.01.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 1 alin. (1) lit. h), art. 7 alin. (1) și alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se respinge/aprobă plângerea prealabilă, formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către de către SC Normans Impex SRL, prin care se solicită revocarea HCL nr. 106/27.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind staţionarea, parcarea autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane pe raza oraşului Buhuşi, în Autogara situată în Buhuși, str. Libertății, nr. 36 – proprietate privată – care să deservească transportul public de persoane.
Art.2. Primarul Orașului Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin structurile de specialitate din cadrul instituției.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată SC Normans Impex SRL, Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print