12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 125/13.08.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul oraşului,
Cons. jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BUHUŞI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr.112/31.07.2019 privind transformarea unei funcției publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, a unei funcții publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul S.P.C.L.E.P.-Compartiment Evidenta Populatiei si a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si taxe locale

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.08.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 24847 din 13.08.2019 al Comp. Resurse Umane;
– Referat de aprobare nr. 24845/13.08.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 112/31.07.2019 privind transformarea unei funcției publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, a unei funcții publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul S.P.C.L.E.P.-Compartiment Evidenta Populatiei si a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si taxe locale;
– prevederile art. 406, art.407 si art.409 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;
– Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– Hotărârea Guvernului nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Prevederile O.U.G. nr.79/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
– Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;;
– În temeiul art.129 alin.2 lit.a,alin.3 lit.c,alin 14, art.139 alin.1 și art.140 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

SE PROPUNE:

Art.I. Se modifică titlul Hotarârii Consiliulu Local Buhuși nr.112/31.07.2019, care va avea următorul conținut:
“Hotărâre privind transformarea unei funcției publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane, a unei funcții publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul S.P.C.L.E.P.-Compartiment Evidenta Populatiei si a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si taxe locale”
Art.II Art.1 al Hotărârii Consiliului Local Buhusi nr.112/31.07.2019 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1 Se aprobă transformarea unei funcții publice de consilier, grad profesional principal, în consilier grad profesional superior in cadrul Comp. Resurse Umane, a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul S.P.C.L.E.P.-Compartiment Evidenta Populatiei si a unei functii publice de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Impozite si taxe locale.”
Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr. 112/31.07.2019 rămân neschimbate.
Art.IV Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.V Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane și Compartimentul Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing.VASILE ZAHARIA

print