23 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei
Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși pentru anul 2020

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2020;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 2/20.01.2020 a Consiliului de Administraţie al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 939/20.01.2020 a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, înregistrată la Primăria orașului Buhuși cu nr. 2172/21.01.2020;
 Adresa nr. 1008/20.01.2020 a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi, înregistrată la Primăria oraşului Buhuşi sub nr. 2173/21.01.2020;
 Referatul de aprobare nr. 2242/21.01.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1. Se aprobă Statul de funcții al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Organigrama Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși cuprinsă în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 25/28.02.2019.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Resurse Umane Normare Organizare Salarizare şi Compartimentul Financiar Contabilitate din cadrul Spitalului Orăşenesc Buhuşi.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate