23 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 134/23.08.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Oraşului,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 29.08.2019;
Având în vedere:
– Prevederile OUG 12/2019, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 , anexa 4 ,,Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”;
– Raportul nr. 25385/20.08.2019 privind actualizarea listei de investiții, întocmit de dl Mircea Maxim;
– Referatul nr. 21408/10.07.2019, întocmit de dl Adrian Paduraru, consilier IA, privind reamenajarea locurilor de joacă, recondiționarea echipamentelor din Parcul Dendrologic și achiziția de materiale necesare modernizării lor cu pavele de cauciuc;
– Raportul nr. 25482/20.08.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 25483/20.08.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 50/23.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2019 si estimat pe anii 2020-2022;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– OUG nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– OUG nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și ale art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 – părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate