27 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 136/23.08.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul Oraşului,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/20.08.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși;
– Adresa nr. 286/22.08.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr. 25701/23.08.2019;
– Raportul nr. 25703/23.08.2019 al Viceprimarului orașului Buhuși;
– Referatul de aprobare nr. 25707/23.08.2019 a Primarului orașului Buhuşi;
– HCL nr. 109/19.07.2019 privind modificarea denumirii Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși;
– HCL nr. 57/2010 – privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „Handbal Club Buhuşi”, modificată și completată;
– Prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art. 22, art. 29 al Legii nr. 69/28.04.2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. e) și lit. f), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se actualizează Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, aprobat prin HCL nr. 109/2019, conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă statul de funcții al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, conform anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.
Art.3. Se aprobă oranigrama Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, conform anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 62/2015, precum și orice alte prevedere contrare.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi afișată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate