12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 137/23.08.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretarul oraşului,
Cons. jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BUHUŞI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși
și redenumirea unor funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhuși

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară din data de 29.08.2019;
Având în vedere:
– Raport nr. 24673/12.08.2019 al Comp. Resurse Umane;
– Referat de aprobare nr. 24672/12.08.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Referatele nr. 24630/12.08.2019 si nr. 24617/12.08.2019 ale viceprimarului orasului Buhusi
– prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;
– prevederile art.41, alin.(2) si alin.(4) din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
– prevederile art.610 alin.(1) si art.611, alin(1), art.628 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
– Dispozitia nr.93/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi
– Prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– Hotărârea Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Prevederile O.U.G. nr.79/2017 -pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
– Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhusi;
– În temeiul art.129 alin.2 lit.a,alin.3 lit.c,alin 14, art.139 alin.1 și art.140 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă transformarea unor funcții contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși, după cum urmează:
ADMINISTRATIA PIEȚE SI TÂRGURI:
– Transformarea funcției contractuale de administrator, treapta I, cu studii medii, în functia contractuala de inspector de specialitate, treapta II, cu studii superioare
ADMINISTRATIA CIMITIRULUI:
– Transformarea functiei contractuale de administrator, treapta I, cu studii medii, în functia contractuala de inspector de specialitate, treapta II, cu studii superioare
Art. 2. Se aprobă redenumirea functiei de ”secretarul orasului” în ”secretarul general al unității administrativ-teritoriale”, care se va înlocui în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, menținându-se aceleași drepturi salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3 Se aprobă în cadrul Compartimentului Achizitii Publice, schimbarea denumirii functiei publice de executie, de consilier, clasa I, grad principal , în functia de publică de executie, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, menținându-se aceleași drepturi salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
Art.5 Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane și Compartimentul Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului.

INIŢIATOR

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing.VASILE ZAHARIA

print