21 iunie 2024

Proiect de hotărâre Nr: 14 / 23 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 14 / 23 Ianuarie 2019

privind aprobarea Regulamentului de acordare a  normei de hrana pe anul 2019 personalului  Serviciului Poliția Locală Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Raportul nr.  2595/23.01.2019  al  Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
–        Expunerea de motive  nr. 2596/23.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Prevederile art.35^1, alin.(1) si (2) din Legea nr.155/2010 – Legea Politiei Locale, republicata si actualizata ;
–        Prevederile H.G.nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35^1, alin. (1) din Legea Politiei Locale nr.155/2010;
–        Prevederile O.U.G.nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata si actualizata;
–        HCL nr. 51/2011 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei Locale a oraşului Buhuşi;
–        Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
–        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        Prevederile art. art.9, art.10, art.27, art.36 alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, d, e, alin.9, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși pe anul 2019, conform anexei -parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Serviciul Politia Locala Buhusi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Buget,Finanțe, Contabilitate din cadrul instituției, Serviciului Poliția Locală Buhuși, Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print