26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 14/27.01.2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL UAT
Cons. Jur. OANA MIHAI

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2020;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 2745/23.01.2020 al Comp. Protecția Mediului;
– Referatul de aprobare nr. 2747/23.01.2020 al Primarului Orașului Buhuși;
– OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
– Prevederile Anexei nr. 5 din OUG 74/ 2018 (Anexa nr. 2 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/ 2005);
– Art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 16 din Ordinul 109/2007 – Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare;
– Adresa nr. 3114/ 30.10.2019, înregistrată la sediul ADIS Bacău sub nr. 3868/31.10.2019 privind solicitarea de ajustare și modificare a tarifelor, înaintată de către S.C. ECO SUD S.A.;
– Adresele ADIS Bacău cu nr. 4078/15.11.2019, 4163/25.11.2019;
– Adresa ECO SUD S.A. nr. 2567/27.11.2019, înregistrată la sediul ADIS Bacău sub nr. 4198/27.11.2019;
– Adresa ADIS Bacău nr. 4022/12.11.2019 , prin care s-a solicitat sprijin ANRSC și răspunsul ANRSC cu nr. 716190/20.11.2019 înregistrată la sediul ADIS Bacău sub nr. 4169/25.11.2019;
– Adresa ECO SUD S.A. nr. 166/17.01.2020, înregistrată la sediul ADIS Bacău sub nr. 295/20.01.2020, privind transmiterea tarifelor modificate;
– HOTĂRÂREA AGA ADIS NR. 10/ 15.12.2019 privind modificarea Contribuției la Economia Circular pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020;
– Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1078/1087/ 16.04.2018 încheiat de ADIS Bacău, în numele și pe seama tuturor UAT-urilor din județul Bacău;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139, art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu data intrării în vigoare a Actului Adițional nr. 2 la Contractul nr. 1078/1087/16.04.2018, modificarea și aplicarea de către ECO SUD S.A. a următoarelor tarife, conform Fișelor de Fundamentare din Anexa nr. 1, care face parte din prezenta Hotărâre:
• 208,46 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor în vederea transferului;
• 347,46 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării;
• 0,01 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării;
• 150,03 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor în vederea depozitării;
• 121,85 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;
• 81 lei/tonă pentru Preluarea deșeurilor din construcții și demolări;

Tarifele menționate mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară de 80 lei/ tonă aferentă anului 2020 și nu conțin T.V.A.

Art. 2. Se aprobă Actul Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din Prezenta. Se acordă mandat Președintelui Asociației, Sorin Brașoveanu, să semneze în numele și pe seama noastră Actul Adițional nr. 2, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.
Art. 3. Se mandatează domnul Vasile Zaharia, reprezentant al UAT Buhuși, ca să voteze în ședință AGA ADIS conform art.1 și art. 2 din prezenta Hotărâre.
Art. 4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta Hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art. 3, Instituției Prefectului Județului Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate