26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 141/13.09.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar General UAT,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea, nr.3, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea vânzării prin metoda licitației publice

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 25.09.2019;
Având în vedere:
– Cererea nr.25446/21.08.2019 a d-lui Fercu Ion;
– Adresa nr.26562/03.09.2019 a Comp. Protecţia Mediului;
– Adresa nr.26561/10.09.2019 a Comp. Agricol;
– Raportul de specialitate nr. 27493/ 11.09.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referatul de aprobare nr.27494/ 11.09.2019 al Primarului oraşului Buhuşi ;
– Prevederile art.1, alin.4-7, art.10-13, art.23, art.27 din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată şi modificată;
– Legea Nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.552-553, art.555-561, art.602-603, art.876-885 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– Prevederile art.76-art.83, art.129 alin (2) lit.c), alin(6) lit.b), art.139, art.196 alin.(1), art.197, art.354, art.362-364 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ

SE PROPUNE:

Art.1.Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuși, constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea, nr.3, conform Plan de situație – Anexa 1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuși, întocmirea documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, precum şi întocmirea documentaţiei de evaluare, a bunului imobil – teren în suprafață de 179,74 mp, situat în Buhuşi, Str. Ion Borcea, nr.3.
Art.3. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – primarul oraşului Buhuşi să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate