22 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 145/13.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind constatarea că aparține domeniului privat al localității,
bunul imobil Lot 13, alcătuit din:- teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și vânzarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău,
Având în vedere:
– Adresa nr. 27367/10.09.2019 S.C. Alexdomat SRL prin care își exprimă dorința clară de a cumpăra bunul imobil Lot 13, alcătuit din:- teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi) ;
– Documentaţia cadastrală nr.61816 ac executant dl. Darie Neculai, notată în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară;
– Raportul de evaluare nr. 26077/28.08.2019–executant SC „EVAL PROIECT CONSULTING” SRL BACĂU;
– Studiul de oportunitate nr.27364/10.09.2019 al Serv. Urbanism;
– Caiet de sarcini nr. 27365/10.09.2019 al Serv. Urbanism;
– Raportul de specialitate nr.27792/12.09.2019 al Serv. Urbanism ;
– Referat de aprobare nr. 27368/10.09.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.C.L nr.30/31.03.2004 – privind „Metodologia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschise pentru vânzarea unor terenuri, spaţii comerciale şi a terenurilor aferente, aparţinând domeniului privat al localităţii”
– Prevederile H.C.L nr.207/20.12.2018 – ,, de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – construcții și terenuri aferente, proprietate privată a orașului Buhuși”
– Prevederile H.C.L nr.70/27.04.2017 – ,, de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privata a orașului Buhuși ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare” ;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art.76-art.83, art.129 alin (2) lit.c), alin(6) lit.b), art.139, art.196 alin.(1), art.197, art.354, art.362-364 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 13, alcătuit din:- teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi).
Art.2. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, însuşirea documentaţiilor cadastrale aparținând , bunului imobil Lot 13, alcătuit din:- teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform Anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, însuşirea documentaţiei de evaluare, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 26077/28.08.2019 a bunului imobil Lot 13, alcătuit din:- teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform Anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se propune spre aprobarea C.L.B, vânzarea prin metoda licitației publice, a bunului imobil Lot 13, alcătuit din teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi).
Art.5. Se propune spre aprobarea C.L.B, preţul minim de pornire a licitației publice , în vederea vânzării bunului imobil Lot 13, alcătuit din teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), după cum urmează:
Preţ minim de vânzare calculat, conform Raport de evaluare nr.26077/28.08.2019, executat de SC Eval Proiect Consulting SRL Bacău, la care se adaugă TVA – 19% și cheltuieli de întocmire documentație cadastrală, de evaluare și notariale:
Lot 13 – Valoare totală cu TVA(19%) – teren nr. cad. 61816 ac – suprafață 3.738,00 mp– 61.872,00 lei.
Cheltuieli aferente Lot 13 cu TVA(19%) – suprafață totală 3.738,00 mp – 750,00 lei.
Preţ minim de vânzare calculat :
Lot 13 – teren nr. cad. 61816 ac + cheltuieli aferente Lot 13 – 750,00 lei = 62.623,00 lei(TVA inclus) respectiv 16,00 lei/mp (TVA inclus).
Preţ minim de pornire a licitației stabilit de C.L.B: pentru Lot 13 – teren nr. cad. 61816 ac = –––-,00 lei(TVA inclus) respectiv –––,00 lei/mp (TVA inclus).
Art.6. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Studiul de oportunitate” în vederea vânzării prin metoda licitației publice, a bunului imobil Lot 13, alcătuit din teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform anexei nr. 3, – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, „Caietul de sarcini” în vederea vânzării prin metoda licitației publice, a bunului imobil Lot 13, alcătuit din teren cu nr. cad. 61816 ac, în suprafață de 3.738,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform anexei nr. 4, – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Cheltuielile propriu-zise cu întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, taxele de timbru şi de autentificare, onorariul notarial, cad în sarcina persoanei fizice sau juridice desemnată drept câștigător al licitației.
Art.9. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de vânzare-cumpărare la notariat.
Art.10. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunul.
Art.11. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate