21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 146/16.09.2019

Avizat pentru legalitate
Secretar General UAT
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea art.1 la HCL nr.62/14.07.2016 ,,privind aprobarea componenței noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși’’

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2019;
Având în vedere:
 Adresa nr. 11006/12.09.2019 înaintată de Spitalul Orășenesc Buhuși, înregistrată la Primăria orașului Buhuși cu nr. 27860/13.09.2019;
 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1253/12.08.2019 privind desemnarea membrilor și membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși, județul Bacău;
 Adresa nr. 14814/19.08.2019 a Direcției de Sănătate Publică Bacău;
 Raportul nr. 28112/16.09.2019 al dnei Botezatu Daniela – consilier juridic;
 Referat de aprobare nr.28113/16.09.2019 a Primarului orasului Buhusi;
 prevederile art. 88 – art. 94 alin.2ˆ1 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificată și completată;
 OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
 HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 HCL nr. 37/17.06.2010 – privind desemnarea comisiei de primire a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății precum și aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău și Consiliul Local Buhuși a transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Buhuși;
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În baza art. 129 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (7) lit. c), alin.14, art. 139 alin. (1) și ale art.140 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 la HCL nr.62/14.07.2016 ,,privind aprobarea componenței noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși’’, după cum urmează:
,, Art.1. Se aprobă componența noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși, după cum urmează:
Membri titulari: 1. Constandiș Ana-Cristina – consilier local;
2. Pristavu Mihai – consilier local;
3. Mareș Elena – consilier juridic UAT orașul Buhuși;
4. Dr. Lucaci Cecilia – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
5. Ec. Cîrjan Marilena – reprezentant D.S.P.J.Bacău;
Membri supleanți: 1. Drăghici Florența – consilier local;
2. Spataru Ion – consilier local;
3. Grigoroiu Diana – consilier juridic UAT orașul Buhuși;
4. Dr. Matanie Cristina– reprezentant D.S.P.J. Bacău;
5. Ec. Deaconu Elena – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
Membri cu statut de invitați:
1. Reprezentant Colegiul Medicilor Bacău;
2. Reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Bacău’’

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.62/14.07.2016 rămân valabile.
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă prevederile HCL nr. 110/28.06.2018.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către persoanele desemnate la art.1, va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului-Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalului Orășenesc Buhuși și Comp. Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print