12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 147/16.09.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar general UAT,
Cons. Jur. Oana Mihai

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Buhuși în
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC) din cadrul
Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară din data de 25.09.2019;
Având în vedere:
– adresa nr. 4506/13.09.2019 a Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, înregistrată la instituția noastră sub nr. 27859/13.09.2019;
– Raportul nr. 28137/16.09.2019 al Secretarului orașului Buhuși;
– Referatul de aprobare nr. 28138/16.09.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– art. 11 și art. 12 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată și completată,
– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011- cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G.R. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
– Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;
– Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– H.C.L. nr. 9/31.01.2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din orașul Buhuși;
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În baza art. 129 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (7) lit. a), alin.14, art. 139 alin. (1) și ale art.140 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se desemnează dl Pristavu Mihai – consilier local, ca membru în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC) din cadrul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi.
Art.2. La data adoptării prezentei, se abrogă prevederile HCL nr. 155 din 27.09.2018.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată..
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, persoanei nominalizate la art.1, Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print