20 aprilie 2024

Proiect de hotărâre Nr: 15 / 23 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 15 / 23 Ianuarie 2019

privind aprobarea acordării normei de hrană pe anul 2019 personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
–        Raportul nr.  2592/23.01.2019  al  Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
–        Expunerea de motive  nr. 2593/23.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Referatul nr. 1496/15.01.2019 înaintat de Șeful Poliției Locale Buhuși;
–        Prevederile art. 35^1, alin.(1) si (2) din Legea nr.155/2010 – Legea Politiei Locale, republicată și actualizată;
–        HCL nr. 5/27.01.2011 prin care s-a aprobat, în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, înființarea Poliției Locale, ca instituție de interes local fără personalitate juridică, ca și serviciu în aparatul de specialitate a primarului, prin reorganizarea Poliţiei Comunitare;
–        HCL nr. 51/2011 privind Organizarea şi Funcţionarea Poliţiei Locale a oraşului Buhuşi;
–        Prevederile HG nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la art.35^1, alin. (1) din Legea Politiei Locale nr. 155/2010;
–        Prevederile O.U.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata si actualizata;
–        Prevederile Regulamentului de acordare a normei de hrana;
–        Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
–        rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În temeiul art.36 alin.(2) lit. b) și d) coroborate cu alin.(4) lit. a, alin.(6) lit. a, punctul 7, art.48, alin.2, art. 61 alin.(2)  si art. 115, alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2010, republicată și modificată – privind administrația publică locală,

SE PROPUNE:
Art.1. Se aprobă acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși pe anul 2019, așa cum este prevăzută în Regulamentul de acordare a normei de hrană.
Art.2. Norma de hrană pentru anul 2019 se reactualizează conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Serv. Poliției Locale, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print