23 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 152/19.09.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar general UAT
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind soluționarea plângerii prealabile formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, împotriva H.C.L. nr. 113 din 31.07.2019 privind actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, precum și completarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare și a Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare

Consiliul Local Buhuși, Județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2019;
Având în vedere:
– plângerea prealabilă formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, nr.56/29.08.2019, înregistrată la instituția noastră sub nr. 26326/29.08.2019, împotriva H.C.L. nr. 113/31.07.2019;
– H.C.L. nr. 113/31.07.2019 privind actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, precum și completarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare și a Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare;
– Punctul de vedere/referatul nr. 28428/19.09.2019 al Compartimentului Protecția Mediului, avizat din punct de vedere juridic de către d-na Botezatu Daniela – consilier juridic;
– referatul de aprobare nr.28549/18.09.2019 al primarului orașului Buhuși
– prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată;
– prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităti publice;
– prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;
– Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
– Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
– O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
– O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– HGR nr.942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor*;
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
SE PROPUNE:

Art. 1. Se respinge/aprobă plângerea prealabilă formulată formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. pentru revocarea parțială a H.C.L. nr. 113/31.07.2019 privind actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în oraşul Buhuşi, precum și completarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare și a Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare.
Art.2. Primarul Orașului Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin structurile de specialitate din cadrul instituției.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi afișată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, și va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print