20 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 156/18.10.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar General UAT,
Cons. jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BUHUŞI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind transformarea unor funcții contractuale în funcții publice, din cadrul serviciilor aparținând aparatului de specialitate al Primarului orasului Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
 Raportul nr. 31313/10.10.2019 al Comp. Resurse Umane;
 Referatul de aprobare nr. 31322/10.10.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
 Referatul nr. 28422/18.09.2019 al doamnei Timofte Oana Maria – șef BDPFI;
 Prevederile art. 369, art. 370, art. 406, art. 407 si art. 612, art.611 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Dispozitia nr. 93/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi;
 Prevederile O.U.G. nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
 Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 Prevederile O.U.G. nr.79/2017 -pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
 Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhusi;
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 140 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

SE PROPUNE:

Art. 1 Se aprobă transformarea unor funcții contractuale în functii publice, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internationala, apartinând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi, după cum urmează:
 Șef Birou, grad profesional II, în Șef birou, clasa I, grad profesional I, aferent funcției publice;
 Consilier juridic grad profesional II, în consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, aferent functiei publice;
 Consilier, grad profesional IA, în consilier , clasa I, grad profesional superior, aferent functiei publice.

Art. 2 Drepturile salariale se vor stabili potrivit salarizării functiilor publice în care vor fi transformate.
Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.11.2019
Art. 4 Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane și Compartimentul Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing.VASILE ZAHARIA

print