30 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 159/22.10.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihail Andrei” Buhuși
pe anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședința orinară din data de 24.10.2019;
Având în vedere:
– Nota de fundamentare nr. 735/21.10.2019 a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 32679/21.10.2019;
– Adresa nr. 736/21.10.2019 a Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 32678/21.10.2019;
– Referatul de aprobare nr. 32692/21.10.2019 al Primarului orașului Buhuși;
– HG nr. 752/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
– HCL nr. 65/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale “Mihail Andrei” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022;
– HCL nr. 66/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,, Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată;
– Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– HCL nr. 9/31.01.2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019- 2020 din orașul Buhuși;
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuși pe anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2 Școala Gimnazială ,,Mihail Andrei” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate