18 mai 2024

Proiect de hotărâre Nr: 16 / 23 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 16 / 23 Ianuarie 2019

privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Buhuși – familia ocupațională „Administrație”, în anul 2019

Consiliul Local Buhuşi întrunit în şedinţa ordinară din 31.01.2019;
Având în vedere:
        Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea,  personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
        Prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
        Prevederile O.U.G. nr.79/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
        Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
        Prevederile O.U.G. nr.114/2018 – privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
        Hotărârea Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
        Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
        procesul-verbal nr. 2651/23.01.2019 privind consultarea cu organizațiile sindicale/reprezentanții salariaților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Buhuși;
        raportul comun nr. 2730/23.01.2019 întocmit de Compartimentul Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului în colaborare cu Compartimentul Resurse Umane, avizat de directorul executiv al Direcției Buget, Finanţe, Contabilitate și aprobat de Primarul orașului Buhuși;
        Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 2731/23.01.2019;
        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
        În conformitate cu prevederile art. 36, art. 39 alin. (1), art. 45  și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
SE PROPUNE:

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă salariile de bază pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Buhuși, conform Anexei nr. 1 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orașului Buhuși, conform Anexei nr. 2 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 3 Salariile de bază din anexele nr. 1 și 2 sunt stabilite pentru gradația 0 și pentru cele 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.
Art. 4 Salariile de bază din anexele nr. 1 și 2 se determină prin înmulțirea coeficienților, prevăzuți pentru fiecare funcție, cu salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, în vigoare, respectiv 2080 lei/lună pentru persoanele cu studii medii, precum și pentru cei care nu au vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, și respectiv de 2350 lei/lună pentru cei cu studii superioare și cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare..
Art. 5 (1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primăria orașului Buhuși și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al orașului Buhuși se asigură de  ordonatorul de credite, în condițiile legii.
(2) Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției, potrivit legii.
Art. 6 Salariile de bază stabilite potrivit prezentei hotarâri pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului orașului Buhuși și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Buhuşi se acordă prin dispoziţia Primarului oraşului Buhuşi, în condițiile legii.
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art. 8 Direcția Buget Finanțe Contabilitate și Compartimentul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, şi va fi adusă la cunostința publică în condițiile legii.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print