20 septembrie 2021

Proiect de hotărâre nr. 164/22.10.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 24.10.2019;
Având în vedere:
– Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/2019, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, anexa 4 ,,Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”;
– Prevederile art.1 din Hotararea Guvernului nr.752/2019 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din Taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art.20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 ;
– Adresa nr. 25567/21.08.2019 inaintata catre AJFP Bacau, prin care au fost solicitate sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
– Adresele nr. 3787/02.07.2019, nr. 4240/28.08.2019, nr. 5043/03.10.2019 si nr. 5446/17.10.2019, inaintate de conducerea Liceului Teoretic ”Ion Borcea”, prin care se solicita alocarea de fonduri bugetare;
– Adresele nr. 1095/11.09.2019, nr. 1098/11.09.2019, nr. 1102/12.09.2019 si nr. 1418/18.10.2019 inaintate de conducerea Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, prin care se solicita alocarea de fonduri bugetare ;
– Adresa nr. 730/16.10.2019 inaintate de conducerea Scolii Gimnaziale „Mihail Andrei”, prin care se solicita alocarea de fonduri bugetare;
– Adresa nr. 245/16.10.2019 inaintate de conducerea Scolii Gimnaziale „Stefan cel Mare”, prin care se solicita alocarea de fonduri bugetare;
– Adresa nr. 316/17.10.2019 inaintate de conducerea Clubului Sportiv Orasenesc Buhusi, prin care se solicita alocarea de fonduri bugetare;
– Adresa nr. 12622/17.10.2019 inaintate de conducerea Spitalului Orasenesc Buhusi, prin care se solicita alocarea de fonduri bugetare ;
– Nota justificativa nr. 32416/20.10.2019, privind actualizarea listei de investitii din fonduri nerambursabile, intocmita de sef birou BPFI – Oana Timofte;
– Nota de fundamentare nr. 32450/21.10.2019 privind actualizarea listei de investitii, intocmita de dl Mircea Maxim;
– HCL nr. 50/23.04.2019 privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli a Consiliului Local Buhusi pentru anul 2019 si estimat pentru anii 2020-2022 ;
– Raportul nr. 32482/21.10.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 32483/21.10.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr.153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– O.U.G nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și ale art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 – părți integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

Print

Fișiere atașate