12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 168/22.11.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar General UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultat în urma implementării investiţiei „Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii „Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, și darea acestora în administrare şi exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

Consiliul Local al orașului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 34861/07.11.2019, întocmit de Serviciul de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, din cadrul Primăriei oraşului Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 34864/07.11.2019 aprobat de Primarul oraşului Buhuşi;
– Adresa S.C. Compania Regionala de Apă Bacău nr. 3039 din 06.11.2019, înregistrată sub nr. 34856 din 07.11.2019, prin care se solicită includerea în domeniul public al oraşului Buhuşi şi darea în administrare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului de investiţii ”Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău „;
– prevederile Ordinului nr.285/300/2016 din 01.03.2016 pentru aprobarea metodologiei privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu;
– prevederile Contractului de Finanţare nr. 122203/23.08.2011 privind „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
– prevederile Contractului de Finanţare nr. 15/27.12.2016 privind „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”;
– Prevederile art. 552, art. 554 şi art. 858 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
În temeiul art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1), art. 197, art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Buhuși, rezultate în urma implementării investiţiei „Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii „Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă darea în administrare şi exploatare către S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. a unor mijloace fixe rezultate în urma implementării investiţiei „Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii „Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.3. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB să semneze în numele UAT orașul Buhuși actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 566/2006/29.11.2010, pentru completarea Anexei IV – ” Lista bunurilor proprietate publică și privată aferentă serviciilor și care sunt transmise spre folosinţă, operatorului pe durata contractului ”, cu mijloacele fixe rezultate în urma implementării investiţiei „Extindere infrastructură rețea distribuție apă în orașul Buhuși”, în cadrul proiectului de investiţii „Extinderea infrastructurii şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poată fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată şi completată.
Art.5. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • doc 1_anexa
    Dimensiune fișier: 86 Ko