21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 17/14.02.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului pe anul 2020 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2021-2023

Consiliul Local Buhusi, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 19.02.2020;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 36/13.02.2020 a Școlii Gimnaziale “Mihail Andrei” Buhuși;
 Nota de fundamentare nr. 80/12.02.2020 a Școlii Gimnaziale “Mihail Andrei” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 5927/13.02.2020;
 Adresa nr. 81/13.02.2020 a Școlii Gimnaziale “Mihail Andrei” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 5928/13.02.2020;
 Referatul de aprobare nr. 5994/14.02.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
 HGR nr. 107/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar;
 Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 Prevederile Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1 Se aprobă bugetul pe anul 2020 – prin bugetul local – al Școlii Gimnaziale “Mihail Andrei” Buhuși și estimat pe anii 2021-2023, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Şcoala Gimnazială ,,Mihail Andrei” Buhuşi, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi și Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • pdf 3_anexa
    Dimensiune fișier: 381 Ko