5 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 17/29.01.2019

Avizat pentru legalitate
Secretar Oraş,
Cons. Jur. OANA MIHAI

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în ședința ordinară din 31 ianuarie 2019;
În baza prevederilor art.43, alin.(4) și (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.26, alin.(5) și (7) și art.27, alin.(2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.109/2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale Hotărârii Consiliul Local al Orașului Buhuși nr.6/30.01.2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, ale art.1, alin.(1) pct. Modificare legislativă, lit.”b”, art.8, pct.2, art.9, alin.(1), lit.”j”și alin.(2), art.13, pct.2, art.29 din contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018, ale art.5, alin.(1), lit.”f” și art.17, alin.(2), lit.”g” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere adresa S.C. ECO SUD S.A.București nr 154/17.01.2019, înregistrată la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău sub nr. 189/17.01.2019 și adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău nr.328 din 29.01.2019, înregistrată la Consiliul Local al Orașului Buhuși sub nr. 3185 din 29.01.2019 ;
Văzând Expunerea de motive nr. 3235 din 29.01.2019 a Primarului Orașului Buhuși, Raportul compartimentului de specialitate nr. 3234 din 29.01.2019, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Buhuși.
În temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14, alin. al art.45, alin.(2), lit.”f” și al art.115, alin.(1), lit.”b”, alin.(3) și alin.(5)-(7) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se supune spre aprobare Actul adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul proiect hotărâre.
Art.2. Se propune împuternicirea domnului Vasile Zaharia, având calitatea de reprezentant al Orașului Buhuși în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociaţiei.
Art.3. Se propune împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, ca, în numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în calitate de mandatar al Orașului Buhuși, să semneze Actul adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la art.2 și 3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate