18 mai 2024

Proiect de hotărâre nr. 170/22.11.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii ”Reabilitarea străzii Vasile Alecsandri, oraș Buhuși, judeţul Bacău”

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 33688 din 30.10.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referatul de aprobare nr. 33846 din 31.10.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Proiectul tehnic nr. 553/2019 elaborat de S.C. ROUTTE CONSTRUCT SRL Bacău;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;

În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 136 alin. (8), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 197 din din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă proiectul tehnic nr. 553/2019, elaborat de S.C. ROUTTE CONSTRUCT SRL Bacău, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzii Vasile Alecsandri, oraș Buhuși, județul Bacău”.
Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii, “Reabilitarea străzii Vasile Alecsandri, oraș Buhuși, judeţul Bacău”, aprobaţi prin HCL nr. 121 din din 28.11.2013, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate

  • doc 3_anexa
    Dimensiune fișier: 17 Ko