1 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 171/22.11.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al oraşului Buhuşi în domeniul public al oraşului Buhuşi şi apoi în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a unui teren în suprafață de 210 mp, situat pe teritoriul administrativ al U.A.T. Buhuşi, judeţul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
 Cererea nr. 3283 din 18.10.2019 emisă de Secretariatul General al Guvernului;
 Raportul de specialitate nr. 35331/13.11.2019 al Serviciului Urbanism;
 Referat de aprobare nr. 35332/13.11.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
 Prevederile art. 552, art. 553, art. 557 alin. (2), art. 864 din Noul Cod Civil;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 Prevederile art. 76, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14), art. 136, art. 139, art. 196 alin. (1), art. 197, art. 293 alin. (1), alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă trecererea din domeniul privat al oraşului Buhuşi în domeniul public al oraşului Buhuşi a terenului în suprafaţă de 210 mp, din totalul suprafeței de 29.000 mp, situat în zona Ciolpani,, înregistrat cu număr cadastral 64213, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă trecerea suprafeţei de 210 mp teren din domeniul public al oraşului Buhuşi în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale.
Art.3. Cheltuielile cu dezmembrarea suprafeței de teren de 210 mp, din totalul suprafeței de 29.000 mp, precum și constituirea unui nou număr cadastral, vor fi suportate de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Art.4. În cazul în care nu se respectă destinația de bun de uz și interes public, proprietate publică a statului, imobilul prevăzut la art. 2 va reveni de drept în domeniul public al orașului Buhuși.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUSI
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate