21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 176/22.11.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al
Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019
Având în vedere:
– Hotărârea nr. 21/21.10.2019 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi;
– Nota de fundamentare nr. 1635/20.11.2019 a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 36339/20.11.2019;
– Adresa nr. 1636/20.11.2019 a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 36340/20.11.2019;
– Referatul de aprobare nr. 36418/21.11.2019 al Primarului orașului Buhuși;
– HCL nr. 67/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022;
– HCL nr. 68/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,, Mihai Eminescu” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată;
– Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– HCL nr. 2/08.01.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 din orașul Buhuși;
– Ordin nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
– Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi, din buget local și activitati autofinanţate, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Buhuşi.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate