12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 179/22.11.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 14/21.10.2019 a Consiliului de Administrație al Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 14210/21.11.2019 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 36516/21.11.2019;
 Adresa nr. 14211/21.11.2019 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 25412/21.11.2019;
 Referatul de aprobare nr. 36526/21.11.2019 al Primarului orașului Buhuși;
 HCL nr. 62/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
 Ordinul nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
 Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
 Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Spitalului Orășenesc Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ – modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Buhuși.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate