12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 184/25.11.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar General UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru înlocuirea anexei nr. 1 la HCL nr. 161/14.11.2019
«privind aprobarea studiului de oportunitate, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344»

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședinț ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 36674/23.11.2019 întocmit de Timofte Maria-Oana– șef Birou Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși;
– Referatul de aprobare nr. 36675/23.11.2019al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 161/14.11.2019 privind aprobarea studiului de oportunitate, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344;
– Scrisoarea de clarificare nr. 32506/OI/21.11.2019 emisă de către Organismul Intermediar POR 2014-2020;
– Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 „Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”;
– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată;
– Studiu de fezabilitate elaborat de proiectantul general S.C. THIRD NEST S.R.L, proiect nr.7 din octombrie 2018;
– Studiu de oportunitate pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344;
– Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale numărul 30110/OI/04.11.2019 emisă de Organismul Intermediar pentru POR 2014-2020;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă înlocuirea anexei nr. 1 la HCL nr. 161/14.11.2019 «privind aprobarea studiului de oportunitate, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344» cu anexa la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 161/14.11.2019 rămân nemodificate.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print