21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 185/25.11.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar General UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 36676/23.11.2019 întocmit de Timofte Maria-Oana– șef Birou Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși;
– Referatul de aprobare nr. 36677/23.11.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Scrisoarea de clarificare nr. 32506/OI/21.11.2019 emisă de către Organismul Intermediar POR 2014-2020;
– HCL nr. 162/14.11.2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344;
– Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 „Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”;
– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată;
– Studiu de fezabilitate elaborat de proiectantul general S.C. THIRD NEST S.R.L, proiect nr.7 din octombrie 2018;
– Studiu de oportunitate pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344;
– Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale numărul 30110/OI/04.11.2019 emisă de Organismul Intermediar pentru POR 2014-2020;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă proiectul “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, propritatea de investiții 8.1, operațiunea A, apelului de proiecte nr. POR/2018/8/8.1 /1/8.1A/7.
Art.2. Se aprobă valoare totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344, în cuantum de 10.703.533,59 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 10.698.697,25 lei inclusiv TVA și valoarea neeligibilă a proiectului: 4.836,34 lei inclusiv TVA.
Art.3. Se aprobă:
– contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
– contribuția de 2 % în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 213.973,96 lei inclusiv TVA,
reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344.
Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344, pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul local.
Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.
Art.6. Se împuternicește domnul Vasile Zaharia să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Orașul Buhuși.
Art.7. Începând cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 162/14.11.2019 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344.
Art.8. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print