12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 187/11.12.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Liceului Teoretic ,,Ion Borcea”
Buhuși pe anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.12.2019;
Având în vedere:
 Hotărârea nr. 17/1/09.12.2019 a Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 6797/06.12.2019 a Liceului Teoretic „Ion Borcea”, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 38627/09.12.2019;
 Adresa nr. 6803/09.12.2019 a Liceului Teoretic „Ion Borcea”, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 38628/09.12.2019;
 Referatul de aprobare nr. 38640/09.12.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
 HCL nr. 70/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
 Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
 Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 HCL nr. 9/31.01.2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Buhuşi;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
 În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși pe anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Liceul Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate