23 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 19/15.02.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2019 a unui număr de 14 (paisprezece) contribuabili – persoane fizice care au executat reabilitarea termică a locuinţelor în anul 2018

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
 referatul nr. 3839/04.02.2019 întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe;
 raportul nr. 4789/11.02.2019 al Serviciului Impozite şi Taxe;
 expunerea de motive nr. 4790/11.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Cererea nr. 19155/31.03.2018 a d-lui Ilie Constantin, din orașul Buhuși, str. A.I. Cuza, bl. 9, sc. A, ap. 1;
 Cererea nr. 24156/30.07.2018 a d-nei Morariu Natalia, din orașul Buhuși, str. Tineretului, bl. 10, sc. B, ap. 21;
 Cererea nr. 24157/30.07.2018 a d-nei Dascălu Vasilica, din orașul Buhuși, str. 9 Mai, bl. 5, sc. A, ap. 19;
 Cererea nr. 34149/05.11.2018 a d-lui Linguraru Costică, din orașul Buhuși, str. Tineretului, bl. 9, sc. D, ap. 19;
 Cererea nr. 34149/05.11.2018 a d-nei Căprioară Maria, din orașul Buhuși, str. Bradului, bl. E8, sc. B, ap. 3;
 Cererea nr. 35115/14.11.2018 a d-lui Chirimbău Victor, din orașul Buhuși, str. Bradului, bl. E8, sc. B, ap. 5;
 Cererea nr. 36605/26.11.2018 a d-nei Niță Adina, din orașul Buhuși, str. Mihai Viteazul, bl. 10, sc. B, ap. 20;
 Cererea nr. 36677/26.11.2018 a d-nei Vorotic Iuliana Loredana, din orașul Buhuși, str. Bradului, bl. E8, sc. B, ap. 1;
 Cererea nr. 36844/27.11.2018 a d-lui Chifu Constantin, din orașul Buhuși, str. Mihai Viteazul, bl. 10, sc. B, ap. 8;
 Cererea nr. 36784/27.11.2018 a d-nei Breahnă Ecaterina, din orașul Buhuși, str. Mihai Viteazul, bl. 10, sc. B, ap. 12;
 Cererea nr. 36963/28.11.2018 a d-lui Tudor Ioan, din orașul Buhuși, str. Bradului, bl. E7, sc. A, ap. 3;
 Cererea nr. 39471/20.12.2018 a d-nei Jarcă Maria, din orașul Buhuși, str. Mihai Viteazul, bl. 10, sc. B, ap. 16;
 Cererea nr. 1943/17.01.2019 a d-nei Nechita Gabriela, din orașul Buhuși, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 47;
 Cererea nr. 3504/31.01.2019 a d-nei Badiu Elena, din orașul Buhuși, str. Bradului, bl. E9, sc. A, ap. 1;
 Procesele verbale întocmite de Serviciul urbanism din cadrul U.A.T. Buhuși din care rezultă că au fost executate lucrări de placare cu polistiren și zugrăveli pe pereții exteriori ai apartamentelor și locuințelor proprietate personală a contribuabililor – persoane fizice: proces verbal nr. 19155/08.06.2018, proces verbal nr. 24399/01.08.2018, proces verbal nr. 34287/06.11.2018, proces verbal nr. 35290/15.11.2018, proces verbal nr. 35345/15.11.2018, proces verbal nr. 36799/27.11.2018, proces verbal nr. 36984/28.11.2018, proces verbal nr. 39541/21.12.2018, proces verbal nr. 2033/18.01.2019 și proces verbal nr. 3722/01.02.2019;
 prevederile art. 456, alin. (2), lit. m) din Legea nr.227/2015 republicată cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal;
 prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 în baza prevederilor art.27, art.36, alin.2, lit.b, alin. 4, lit.c,art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2019 a unui număr de 14 (paisprezece) contribuabili – persoane fizice care au executat reabilitarea termică a locuinţelor în anul 2018, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

ANEXA
LA HCL NR.____/28.02.2019

TABEL NOMINAL PRIVIND PERSOANELE CARE AU EFECTUAT REABILITARE TERMICĂ ŞI SUNT PROPUSE A FI SCUTITE DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI PE ANUL 2019

Nr. crt. Numele

și prenumele

Adresa Cererea nr,/Data Impozit

clădiri pe

anul 2019

I.D.
1 ILIE CONSTANTIN A.I. CUZA/9/A/1 19155/07.06.2018 128 18524
2 MORARIU NATALIA TINERETULUI/10/B/21 24156/30.07.2018 116 6980
3 DASCĂLU VASILICA 9 MAI/5/A/19 24157/30.07.2018 55 13883
4 LINGURARU COSTICĂ TINERETULUI/9/D/19 34149/05.11.2018 97 11076
5 CĂPRIOARĂ MARIA BRADLUI/E8/B/3 34939/13.11.2018 147 625
6 CHIRIMBĂU VICTOR BRADLUI/E8/B/9 35115/14.11.2018 162 4291
7 NIȚĂADINA MIHAI VITEAZUL/10/B/20 36605/26.11.2018 146 4660
8 VOROTIC IULIANA LOREDANA BRADULUI/E8/B/1 36677/26.11.2018 164 19912
9 CHIFU CONSTANTIN MIHAI VITEAZUL/10/B/8 36844/27.11.2018 161 6028
10 BREAHNĂ ECATERINA MIHAI VITEAZUL/10/B/12 36784/27.11.2018 127 8082
11 TUDOR IOAN BRADULUI/E7/A/3 36963/28.11.2018 173 5214
12 JARCĂ MARIA MIHAI VITEAZUL/10/B/16 39471/20.12.2018 134 4656
13 NECHITA GABRIELA ION IONESCU DE LA BRAD/47 1943/17.01.2019 155 3786
14 BADIU ELENA BRADULUI/E9/A/1 3504/31.01.2019 163 4362
TOTAL: 1928
print