20 aprilie 2024

Proiect de hotărâre nr. 196/11.12.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului și modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului Orăşenesc Buhuşi pe anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.12.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea nr. 16/27.11.2019 a Consiliului de Administrație a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
– Nota de fundamentare nr. 15223/10.12.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 38739/10.12.2019;
– Nota de fundamentare nr. 15224/10.12.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 38743/10.12.2019;
– Adresa nr. 15225/10.12.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 38740/10.12.2019;
– Referatul de aprobare nr. 38748/10.12.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 62/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi, conform anexei nr. 1- parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii ale Spitalului orăşenesc Buhuşi pe anul 2019, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Spitalului Orăşenesc Buhuşi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate