25 octombrie 2021

Proiect de hotărâre Nr: 2 / 10 Ianuarie 2019

Proiect de hotărâre Nr: 2 / 10 Ianuarie 2019

privind utilizarea definitivă a sumei de 440.000 lei, excedent al bugetului local din anii precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2019 al Orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
–        Raportul nr.  854/09.01.2019  al  Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
–        Expunerea de motive  nr. 855/09.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
–        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
–        Prevederile Legii nr. 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
–        prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadrul a descentralizării, modificată şi completată;
–        Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;
–        Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
–        Prevederile art. art.9, art.10, art.27, art.36 alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, d, e, alin.9,  art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune utilizarea definitivă a sumei de 440.000 lei, excedent al bugetului local din anii precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2019 al Orașului Buhuși.
Art.2. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi Direcţiei Generale a Finanţelor Bacău.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
ZAHARIA VASILE

Print