21 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 2/22.01.2020

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii de Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
– Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Bacău nr. 29/10.10.2019;
– Adresa nr. XI/A/57274/SP/4.11.2019 transmisă de Ministerul Sănătății – Direcția Management și Structuri Sanitare, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 36327/20.11.2019;
– Hotărârea Consilului de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși nr. 17/27.11.2019;
– Nota de fundamentare nr. 429/09.01.2020 emisă de Spitalul Orășenesc Buhuși, întregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 1149/14.01.2020;
– Adresele nr. 494/13.01.2020 și nr. 26607/02.09.2019 înaintate de Spitalul Orășenesc Buhuși;
– Raportul de specialitate nr. 29003/23.09.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referatul de aprobare nr. 1215/14.01.2020 al Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
– Prevederile art. 76, art. 83, art. 129 alin (2) lit.c), alin. (6) lit.b), art. 139, art. 196 alin. (1), art. 197 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune atribuirea denumirii de Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, Spitalului Orășenesc Buhuși.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Buhuși.

INIȚIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print