30 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 20/15.02.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar oraş,
Cons. Jur. OanaMihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată
(amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2014 – 2019

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
 raportul nr. 4791/11.02.2019 al compartimentului de specialitate;
 expunerea de motive nr. 4792/11.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Cererea nr. 1747/16.01.2019 a d-lui Burcă Ioan, domiciliat în orașul Buhuși, str. A.I. Cuza, bl. 3, sc. B, ap. 12, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 059640 din 22.02.2017 – PĂDURARU VASILE;
 Cererea nr. 23086/17.07.2018 a d-lui Bocănel Vasile Dragoș, domiciliat în orașul Buhuși, str. Casa de apă, nr. 74, la care a anexat Certificatul de deces seria DP, nr. 769438 din 30.03.2017 – BOCĂNEL VASILE FLORIN;
 Cererea nr. 22516/10.07.2018 a d-nei Bogdan Doina, domiciliată în orașul Buhuși, str. Orbic, nr. 323, la care a anexat Certificatul de deces seria DS, nr. 457748 din 23.12.2010 – BOGDAN IOAN;
 Cererea nr. 24563/02.08.2018 a d-nei Mocanu Maria, domiciliată în orașul Buhuși, str. 1 Mai, bl. 1, sc. A, ap. 1, la care a anexat Certificatul de deces seria D11, nr. 079260 din 02.01.2018 – MOCANU ION;
 Cererea nr. 25176/09.08.2018 a d-nei Tavino Ana, domiciliată în orașul Buhuși, str. Tineretului, nr. 71A, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 277889 din 18.06.2018 – ALUNICĂ VASILE;
 Cererea nr. 36287/22.11.2018 a d-nei Stan Violeta, domiciliată în orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 183, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 436761 din 23.10.2018 – STAN SEBASTIAN VASILE;
 Cererea nr. 4148/09.02.2019 a d-lui Roman Mihai, domiciliat în comuna Blăgești, sat Blăgești, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 439631 din 28.01.2019 – DĂNILĂ ANDREI;
 Certificat de deces seria D10, nr.436251 din 16.11.2018 – CREȚU CONSTANTIN;
 Certificat de deces seria D 10, nr. 253921 din 24.07.2018 – CRĂCIUN CONSTANTIN;
 Extrase conform informaţiilor furnizate de către Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău în baza Protocolului de colaborare nr. 3752307/2016, înregistrat la Primăria Buhuşi sub nr. 39527/2016, încheiat între U.A.T. Buhuşi şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti pentru următoarele persoane:
• PLATON ION, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Marginea, nr. 2, Act deces nr. 1639/10.09.2016;
• MARARIU NECULAI, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, bl. 4/9, sc. A, ap. 7, Act deces nr. 74/05.06.2014;
• DORIAN IOAN, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. A. I. Cuza, bl. 2, sc. C, ap. 22, Act deces nr. 802/03.09.2016;
• MOISĂ ION, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, bl. 1, sc. C, ap. 4, Act deces nr. 3155/10.08.2017;
• NIȚĂ ALEXANDRU CONSTANTIN, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Cîmpului, nr. 1, Act deces nr. 1461/22.07.2017.
 prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată;
 Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
 În baza art. 9, art. 10, art. 36 alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. a şi c, alin. 9, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată.

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă scăderea debitelor de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) în valoare totală de 12814 lei,existente în sold la data de 11.02.2019 pentru un număr de 14 contribuabili – persoane fizice, decedați în cursul anilor 2014 – 2019, conform anexei – parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, precum şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

ANEXA LA
H.C.L. NR. ___/28.02.2019

S I T U A T I A
PRIVIND DEBITELE DE PLATĂ (AMENZI CIRCULAȚIE, AMENZI ȘI ALTE SANCȚIUNI) CE AU APARȚINUT
CONTRIBUABILILOR – PERSOANELOR FIZICE (ÎN PREZENT DECEDATE)

NR. CRT  

 

ID

NUMELE ȘI PRENUMELE DEFUNCTULUI ULTIMUL

DOMICILIU

AL DEFUNCTULUI

NATURA OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ  

TOTAL

DE

PLATĂ

        AMENZI

DE CIRCULAȚIE

AMENZI ȘI ALTE SANCȚIUNI AMENZI

MEDIU

AMENZI

RATB

 
        (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
1

 

2463 BOCĂNEL VASILE FLORIN Str. 1 Mai, bl. 6, sc. E, ap. 15

 

127

 

407

 

    534
2

 

19286 NIȚĂ ALEXANDRU CONSTANTIN Str. Cîmpului, nr. 1

 

  600

 

    600
3

 

 

10383 MOISĂ ION

 

 

Str. Nicolae Bălcescu, bl. 1, sc. C, ap. 4

 

  249

 

 

   

 

 

249

 

 

4

 

 

 

 

9343 DORLAN ION

 

 

 

 

Str. A.I. Cuza, bl. 2, sc. C, ap. 22

(fostă – Str. Bradului, bl. 9, sc. B, ap. 3

 

40

 

 

 

 

      40
5

 

 

9158 MARARIU NECULAI

 

 

Str. Nicolae Bălcescu, bl. 4/9, sc. A, ap. 7

 

60

 

 

      60
6 7057 BOGDAN IOAN Str. Orbic, nr. 323 158       158
7

 

2374 MOCANU ION

 

Str. 1 Mai, bl. 1, sc. A, ap. 1

 

  250

 

    250
8

 

12586 CRĂCIUN CONSTANTIN Str. Orbic, nr. 150   340

 

    340
9

 

 

1421 ALUNICĂ VASILE

 

 

Str. 1 Mai, bl. 19, sc. A, ap. 7

 

2500

 

 

540

 

 

    3040
10

 

 

12238 STAN SEBASTIAN VASILE

 

Str. Libertății, nr. 183, sc. C, ap. 1-2

 

  732

 

 

    732
11

 

 

2757 CREȚU CONSTANTIN

 

 

Str. Primăverii, bl. 6, sc. A, ap. 2

 

1325

 

 

3935

 

 

    5260
12

 

 

2296 PLATON ION

 

 

Str. Marginea, nr. 2 (fost str. Tudor Vladimirescu, bl. 54, sc. A, ap. 118)   100

 

 

    100
13

 

 

4032 PĂDURARU VASILE

 

 

Str. A.I. Cuza, bl. 3, sc. B, ap. 14

 

165

 

 

      165
14 2542 DĂNILĂ ANDREI Str. 9 Mai, nr. 4   1286     1286
T O T A L: 4375 8439 0 0 12814

PRIMAR,                            DIRECTOR EXECUTIV,                     ȘEF SERV. I.T.,                 CONSILIERI,
VASILE ZAHARIA        GABRIELA CARMEN PAHONCEA   CRISTINA MAXIM         ELENA ARSENI

ELENA COSTEA

SORIN FERCU

print