12 iunie 2024

Proiect de hotărâre nr. 200/13.12.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al UAT,
Cons. jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BUHUŞI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înființarea unei funcții publice de auditor, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit, din aparatul de specialitate al primarului

Consiliul local al oraşului Buhuşi, întrunit în ședință ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
-Raport nr.38773/10.12.2019 al Comp. Resurse Umane;
-Referat de aprobare nr. 38808/10.12.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
-Referatul nr. 28892/20.09.2019 al doamnei Nemeș Irina- auditor in cadrul Compartimentului Audit.
-Dispozitia nr.93/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi;
-prevederile art.2, lit.f) din Legea nr.672/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotărârea H.C.L. nr.41/28.03.2019 privind aprobarea functiilor publice, organigramei si statelor de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului si pentru serviciile subordinate Consiliului Local Buhusi.
-Prevederile O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
-Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
-Hotărârea Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Prevederile O.U.G. nr.79/2017 -pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
-Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhusi;
-În temeiul art.129 alin.2 lit.a,alin.3 lit.c,alin 14, art.139 alin.1 și art.140 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

SE PROPUNE:

Art.1 Se aprobă reorganizarea serviciilor din aparatul de specialitate al primarului, prin desființarea funcției contractuale vacante, de Administrator public și transformarea acesteia în functia publică de auditor, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit, conform prevederile art.2, lit.f) din Legea nr.672/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, abrogându-se prevederile H.C.L. nr.40/20.03.2019.
Art.3 Statele de funcţii şi organigrama vor fi reactualizate într-o şedinţă viitoare a Consiliului Local Buhuşi, conform modificărilor aduse prin prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane și Compartimentul Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
Ing.VASILE ZAHARIA

print