1 martie 2024

Proiect de hotărâre nr. 201/13.12.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării directe a unor suprafețe de teren, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Libertății, Nr.137, proprietatea persoanelor juridice, precum și stabilirea prețului de vânzare

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
– Cererea nr. 36755/25.11.2019 a S.C. Startex S.R.L.;
– Raportul de specialitate nr. 38497/09.12.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referat de aprobare nr. 38498/09.12.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Raport de evaluare nr. 38903/11.12.2019;
– Raport de evaluare nr. 38989/11.12.2019;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 40, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 50/1991 autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată;
– Prevederile art.552-553, art.555-561, art.602-603, art.876-885 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art.139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 354 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, însuşirea documentaţiilor de evaluare, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 38903/11.12.2019 și nr. 38989/11.12.2019, a suprafețelor de 172,33 mp și 60,92 mp, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cote indivize aferente imobilului din Str. Libertății, nr.137, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuși, vânzarea directă a suprafețelor de 172,33 mp și 60,92 mp, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cote indivize aferente imobilului din Str. Libertății, nr.137, cu număr cadastral 60540-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 60540, către S.C. STARTEX S.R.L, conform Extrasului de Carte Funciară, Anexa nr.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se propune spre aprobare Consiliului Local Buhuși, prețul de vânzare a suprafețelor de 172,33 mp și 60,92 mp, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cote indivize aferente imobilului din Str. Libertății, nr.137, proprietatea persoanelor juridice, înscrisă în Cartea Funciară nr. 60540, după cum urmează:
Preţ de vânzare calculat, conform Rapoartelor de evaluare nr. 38903/11.12.2019 și nr. 38989/11.12.2019, întocmite de SC Eval Proiect Consulting SRL Bacău, la care se adaugă TVA 19% și cheltuieli de întocmire raport de evaluare: cota indiviză de 172,33 mp – valoare cu TVA 15.467,62 lei + cota indiviză de 60,92 mp- valoare cu TVA 5.486,90 lei + 1.700 lei cheltuieli = 22.653,52 lei
Preț de vânzare stabilit de C.L.B.: ……………………………(TVA inclus)
Art.4. Plata se va face integral, sumele rezultate din tranzactie se fac venit la bugetul local, iar taxele notariale ocazionate de perfectarea actelor la notarul public vor fi suportate de S.C. STARTEX S.R.L.
Art.5. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de vânzare-cumpărare la notariat.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, S.C. STARTEX S.R.L., Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate