26 September 2023

Proiect de hotărâre nr. 202/13.12.2019

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru înlocuirea domnului Spătaru Ion cu domnul Diaconu Florin în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/12.12.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși;
– Adresa nr. 359/12.12.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr. 39260/13.12.2019;
– Raportul nr. 39262/13.12.2019 al Viceprimarului orașului Buhuși;
– Referatul de aprobare nr. 39263/13.12.2019 a Primarului orașului Buhuşi;
– HCL nr. 109/19.07.2019 privind modificarea denumirii Clubului Sportiv Handbal Club Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși;
– HCL nr. 57/2010 – privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „Handbal Club Buhuşi”, modificată și completată;
– Prevederile art. 3 alin. (1), art. 12, art. 22, art. 29 al Legii nr. 69/28.04.2000 privind educaţia fizică şi sportul, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. e) și lit. f), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.I. Se aprobă înlocuirea domnului Spătaru Ion cu domnul Diaconu Florin în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși.
Art.II. Se aprobă modificarea Articolului 4.2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, care va avea următorul conținut:

“4.2 Organele de conducere și administrare ale clubului sportiv sunt:
– Consiliul de Administratie, organ de conducere deliberativ și consultativ, în următoarea componență:
 Păduraru Adrian – Președinte C.A., consilier primar;
 Teslariu Elena – Vicepreședinte, reprezentant părinți;
 Dantz Crisostom – membru, profesor Educație Fizică și Sport;
 Diaconu Florin – membru, consilier local;
 Rotaru Răzvan – membru, reprezenant părinți.
– Președinte / Director, organ de conducere executiv.”

Art.III. Se actualizează Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, aprobat prin HCL nr. 109/2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate