20 aprilie 2024

Proiect de hotărâre nr. 203/13.12.2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL UAT
Cons. Jur. Oana Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DEHOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2020

Consiliul Local Buhuşi,judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 39226/12.12.2019 al Serviciului Impozite şi Taxe;
– Referatul de aprobare nr. 39227/12.12.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Anunțul public nr. 34921/08.11.2019;
– Adresa nr. 79380/03.012.2019 a S.P.C.L.E.P. Buhuși;
– Adresa nr. 37602/02.12.2019 a Compartimentului Piețe Târguri;
– Adresa nr. 38404/05.12.2019 a viceprimarului Rezmireș Gheorghe Daniel;
– Adresa nr. 38561/09.12.2019 a domnului Păscăluță Iulian de la publicația Gazeta de Buhuși;
– Referatul Serviciului Impozite și taxe nr. 38673/09.12.2019;
– Proces Verbal (Minută) de dezbatere publică nr. 38860/10.12.2019;
– H.C.L nr. 117/20.2012 prin care s-a aprobat Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul,, Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău,,- Anexa nr.3;
– Comunicatul de presă de la Institutul Național de Statistică nr. 17/14.01.2019 – rata inflaţiei pentru anul fiscal 2018 este de 4,6% publicat pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
– Prevederile Legeii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
– În baza prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. c), art. 139, alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art.1. Se propune aprobarea impozitele, taxele locale şi a amenzile prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal– modificată şi completată, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr.138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, O.G. nr.2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare, Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2020, conform anexelor 1-17, părţi integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se propune menţinerea bonificaţiei de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul anul fiscal de către persoanele fizice până la data de 31 martie a anului 2020 si acordarea bonificaţiei de 10% si pentru persoanele juridice care achită anticipat numai impozitul pe clădiri si impozitul pe teren până la 31 martie a anului 2020.
Art.3.Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2019, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.
Art.4. Se propune reducerea cu 50% a impozitului pe mijloacele de transport hibride. Reducerile de la plata impozitului pe mijloacele de transport hibride se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Art.5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2020.
Art.6.Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe, precum şi celelalte compartimente de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi adusă la cunoştinţă publică de către Serv. Impozite şi Taxe prin mijloace mass-media şi prin afişare.

INIŢIATOR
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

print

Fișiere atașate